Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vitaflow, Praktijk voor Holistische Therapie (hierna: Vitaflow), gevestigd te Baarn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3434 3206. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

Vitaflow behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Vitaflow zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Vitaflow en een cliënt.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vitaflow, voor de uitvoering waarvan door Vitaflow derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling

 1. De overeenkomst tussen Vitaflow en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Vitaflow zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Vitaflow rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Vitaflow worden medegedeeld.
 4. Vitaflow heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Vitaflow of door Vitaflow ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 48 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt Vitaflow zich het recht voor de gereserveerde tijd deels in rekening te brengen.

Artikel 3. Betaling

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling bij voorkeur via een telefonisch betaalverzoek of via overschrijving in Euro’s of Florijnen. Betaling in contanten is ook mogelijk. Vitaflow is gerechtigd om, bij wijze van uitzondering, periodiek te factureren.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

 1. Vitaflow is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vitaflow is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Vitaflow is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien Vitaflow aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vitaflow beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Vitaflow is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Vitaflow is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Vitaflow zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Vitaflow.

Artikel 5. Privacy

Vitaflow zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Vitaflow daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten en schade gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang mondeling, bij brief of email te ontbinden indien;
  • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij brief of email voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  • voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Vitaflow, zal Vitaflow in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Vitaflow extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Vitaflow anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De cliënt vrijwaart Vitaflow voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vitaflow toerekenbaar is. Indien Vitaflow uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Vitaflow zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Vitaflow zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vitaflow en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vitaflow partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Midden Nederland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 9. Klachten

Holistisch therapeut H.M. van Mossel is aangesloten bij de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.
Kijk hiervoor op de website van de Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten: gatgeschillen.nl